Many ways to say “LIKE” in Thai

10268723_957571610946767_5051594766339873750_n

Three ways to say “like” in Thai
1. ชอบ chôp
ชอบ means like when it is a verb (feeling)
I like you! ฉันชอบคุณ
(chăn chôp kun)
I like to eat Thai food. ฉันชอบกินอาหารไทย
(chăn chôp gin aa hăan thai)

2. เหมือน mĕuan
when “like = same as, similar or …be like”
You behave like a child. คุณทำตัวเหมือนเด็ก
(kun tam-dtua mĕuan dèk)
You are like my brother. คุณเหมือนพี่ชายของฉัน
(kun mĕuan pîi chaai kŏng chăn)

3. แบบ/อย่าง bàep/yàang
when “like = kind of…, sort of…, type, style..”
อย่าพูดแบบนี้ Don’t say like this!
(yàa pûud bàep níi)
ทำไมทำอย่างนั้น Why did you do like that?
(Tam-mai tam yàang nán)

*ทำตัว tam-dtua = to behave

“ชอบ chôp” doesn’t only mean to “to like’

 

“ชอบ ” means “to like” and…
Did you know that apart from “to like”, it can also mean
(Subject) + “always or often” ………….
(informal)
1. ฉันชอบดื่มกาแฟ
chăn chôp dèum gaa-fae
= I “like” to drink coffee.
.
2. ฉันชอบปวดหัวเวลาอากาศร้อนเกินไป
chăn chôp bpùat-hŭa wee-laa aa-gàat rón gern-bpai.
= I “aways” have a headache when the weather is too hot.

Let’s talk about “future”

“จะ” jà = will, be going to ……..
use it in all future tense.
.
1. I ‘m hanging out with John this weekend.
.
săo aa-tít níi (This weekend ) chăn jà bpai tîaw gàp John.
เสาร์อาทิตย์นี้ ฉันจะไปเที่ยวกับจอห์น
.
.
2. I’m going to study English next month in Canada.
.
dean nâa, (Next month) chăn jà rian paa-săa ang-grìt tîi Canada.
เดือนหน้า ฉันจะเรียนภาษาอังกฤษที่แคนาดา
.
**{Time} + { S + jà + V + (O) } + {tîi + place}
*ที่ tîi = at, in ……place…….
.
.
3. The last train leaves at 6 pm today.
.
rót-fai kà-buan sùt táai jà òrk jàak sà-tăa-nii dtorn hòk moong yen
รถไฟขบวนสุดท้ายจะออกจากสถานีตอนหกโมงเย็น
.
* ขบวน kà-buan = a classifier for the train.
** ตอน dtorn = at, in ……time…..
a preposition for “time” is ตอน not ที่ !!!!
*at 6 pm = dtorn hòk moong yen
.
.
4. I will marry you! / I won’t marry you.
.
Chăn jà dtàeng-ngaan gàp kun / chăn jà mâi dtàeng-ngaan gàp kun
ฉันจะแต่งงานกับคุณ/ฉันจะไม่แต่งงานกับคุณ