Let’s talk about “future”

“จะ” jà = will, be going to ……..
use it in all future tense.
.
1. I ‘m hanging out with John this weekend.
.
săo aa-tít níi (This weekend ) chăn jà bpai tîaw gàp John.
เสาร์อาทิตย์นี้ ฉันจะไปเที่ยวกับจอห์น
.
.
2. I’m going to study English next month in Canada.
.
dean nâa, (Next month) chăn jà rian paa-săa ang-grìt tîi Canada.
เดือนหน้า ฉันจะเรียนภาษาอังกฤษที่แคนาดา
.
**{Time} + { S + jà + V + (O) } + {tîi + place}
*ที่ tîi = at, in ……place…….
.
.
3. The last train leaves at 6 pm today.
.
rót-fai kà-buan sùt táai jà òrk jàak sà-tăa-nii dtorn hòk moong yen
รถไฟขบวนสุดท้ายจะออกจากสถานีตอนหกโมงเย็น
.
* ขบวน kà-buan = a classifier for the train.
** ตอน dtorn = at, in ……time…..
a preposition for “time” is ตอน not ที่ !!!!
*at 6 pm = dtorn hòk moong yen
.
.
4. I will marry you! / I won’t marry you.
.
Chăn jà dtàeng-ngaan gàp kun / chăn jà mâi dtàeng-ngaan gàp kun
ฉันจะแต่งงานกับคุณ/ฉันจะไม่แต่งงานกับคุณ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s