SHOPPING

5cef3871a3565be7635442277d21a238
.
1-“I’m just looking, thank you.”
ฉัน/ผม ดูเฉยๆ ขอบคุณค่ะ/ครับ
chăn / pŏm doo chŏie chŏie kòp kun ka / kráp
.
2- “Do you have this in another size/style/color?”
คุณมีอันนี้ ขนาด / แบบ / สี /อื่นไหม
kun mee an née/ kà-nàat / bàep/sĕe èun măi
.
3-“Is this made of leather / silk / plastic…?”
อันนี้ทำจาก หนัง / ผ้าไหม / พลาสติก ใช่ไหม
an née tam jàak năng / pâa măi / pláat-dtìk châi măi?
.
4-“Can I bring this back if it doesn’t fit?”
ถ้าใส่ไม่ได้ เอามาคืนได้ไหม
tâa sài mâi dâai , ao maa keun dâai măi
.
5-“I’m sorry; Do you have change.?”
ขอโทษ คุณมีเงินทอนไหม
kŏr tôot , kun mee ngern torn măi
.
6-“Can I have the receipt, please?’
ขอใบเสร็จด้วยค่ะ/ครับ
kŏr bai sèt dûay kâ / kráp
.
7-“Is this on sale?”
อันนี้ลดราคาไหม
an née lót raa-kaa măi ?
.
8-“Can I pay by credit card?”/Can I pay in cash?”
จ่ายโดย บัตรเครดิต / เงินสด ได้ไหม
jàai doy bàt kray-dìt / ngern sòt dâai măi?
.
9- “I’m looking for…”
ฉันกำลังหา……..
chăn gam-lang hăa ……..
.
10. Can you give me a discount?
ลดราคาได้ไหม
lót raa-kaa dâai măi ?
.
Buy – ซื้อ séu
Pay – จ่าย jàai
Sell – ขาย kăay
.
Money – เงิน ngern
Cash – เงินสด ngern sòt
Price – ราคา raa-kaa
Discount/on sale – ลดราคา lót raa-kaa
Receipt – ใบเสร็จ bai sèt
.
Souvenir – ของฝาก kŏng fàak
Shirt – เสื้อ sêua
Pants กางเกงขายาว gaang-geeg kăa yaao
Shorts – กางเกงขาสั้น gaang-geeng kăa sân
Dress – ชุด chút
Skirt – กระโปรง grà bproong
Hat/Cap – หมวก mùak
Shoes – รองเท้า rong táo
Shopping Bag – ถุง tŭng
accessories – เครื่องประดับ krêuang bprà-dàp
leather – năng หนัง
silk – pâa măi ผ้าไหม
plastic – plastic พลาสติก

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s