Thai on the move!

THAI ON THE MOVE 

14050-funny-the-problem-with-airport-security-s.

City – Meuang เมือง
Countryside – chon – na – bot ชนบท
Street/road – Tà-nŏn ถนน
Airport – Sà-năam bin สนามบิน
Port/pier – Tâa reua ท่าเรือ
Station – sà-tăa-nee สถานี
Train – rót fai รถไฟ
Sky train -rót fai-fáa รถไฟฟ้า
Underground train -rót fai dtâi din รถไฟใต้ดิน
Motorbike – Rót mor-dter sai รถมอเตอร์ไซต์
Car – Rót yon รถยนต์
City Bus – Rót may รถเมล์
Coach (bus) -Rót tour รถทัวร์
Taxi – Rót Táek sêe รถแท็กซี่
Bicycle – Rót jàk-grà-yaan รถจักรยาน
Walk / by foot – Dern bpai เดินไป
Boat – Reua เรือ   /  plane – krêuang bin เครื่องบิน


.

 

Airport – sà-năam bin สนามบิน
Hotel – Roong raem โรงแรม
Shop – Ráan ร้าน
Restaurant – Ráan aa-hăan ร้านอาหาร
Hospital – roong – pha – yaa – baan โรงพยาบาล
A coffee shop – Ráan gae-fae ร้านกาแฟ
Pharmacy – Ráan yaa ร้านยา
Toilet – Hông náam ห้องน้ำ
Beach – Chaai hàat ชายหาด
Massage – Nûat นวด
A massage shop – Ráan-nûat ร้านนวด
Market – Dtà-làat ตลาด
floating market – Dtà-làat náam ตลาดน้ำ
Street foods – aa hăan rim taang อาหารริมทาง
Temple – Wát วัด
Museum – Pí-pít-tá pan พิพิธภัณฑ์
Island – Gòr เกาะ (koh)
province – jang-wàt จังหวัด

1-where can I get some good food to eat?

มีอาหารอร่อยที่ไหนบ้าง
mee aa hăan a-ròi têe năi bâang?


.
2-Is there a pharmacy near here?
แถวนี้มีร้านยาไหม
Tăeo née mee ráan yaa măi?


.
3-Where is the police station?
สถานีตำรวจอยู่ที่ไหน
sà-tăa-nee dtam-rùat yòo têe năi?.


.
4-what is the best way to get there?
ไปที่นั่นอย่างไรดีที่สุด
bpai têe nân yàang-rai dee têe sùt?.


.
5-where do I buy a ticket?
ซื้อตั๋วได้ที่ไหน
séu dtŭa dâai têe năi?.


.
6-I want round trip tickets please!
เอา ตั๋วไป-กลับ
ao dtŭa bpai – glàp.


.
7-Can you take me to … please?
ช่วยไปส่งฉันที่…….หน่อย
chûay bpai sòng chăn têe ……. nòi


.
8.Where is the nearest …….?
…………glâi têe sùt yòo têe năi?
…………..ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน


.
9.How far is it to the airport?
– pai sà-năam bin glai kâe năi? ไปสนามบินไกลแค่ไหน


.
10.How long does it take to….?
– ……… chái way-laa naan tâo rài?
ใช้เวลานานเท่าไหร่


.
11. Can you call a taxi, please?
– Chûay rîak táek sêe hâi nòi ?
ช่วยเรียกแท็กซี่ให้หน่อย

8ada4a87ef322be789d7eb3315c67923

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s