Thai on the move!

THAI ON THE MOVE 

14050-funny-the-problem-with-airport-security-s.

City – Meuang เมือง
Countryside – chon – na – bot ชนบท
Street/road – Tà-nŏn ถนน
Airport – Sà-năam bin สนามบิน
Port/pier – Tâa reua ท่าเรือ
Station – sà-tăa-nee สถานี
Train – rót fai รถไฟ
Sky train -rót fai-fáa รถไฟฟ้า
Underground train -rót fai dtâi din รถไฟใต้ดิน
Motorbike – Rót mor-dter sai รถมอเตอร์ไซต์
Car – Rót yon รถยนต์
City Bus – Rót may รถเมล์
Coach (bus) -Rót tour รถทัวร์
Taxi – Rót Táek sêe รถแท็กซี่
Bicycle – Rót jàk-grà-yaan รถจักรยาน
Walk / by foot – Dern bpai เดินไป
Boat – Reua เรือ   /  plane – krêuang bin เครื่องบิน


.

 

Airport – sà-năam bin สนามบิน
Hotel – Roong raem โรงแรม
Shop – Ráan ร้าน
Restaurant – Ráan aa-hăan ร้านอาหาร
Hospital – roong – pha – yaa – baan โรงพยาบาล
A coffee shop – Ráan gae-fae ร้านกาแฟ
Pharmacy – Ráan yaa ร้านยา
Toilet – Hông náam ห้องน้ำ
Beach – Chaai hàat ชายหาด
Massage – Nûat นวด
A massage shop – Ráan-nûat ร้านนวด
Market – Dtà-làat ตลาด
floating market – Dtà-làat náam ตลาดน้ำ
Street foods – aa hăan rim taang อาหารริมทาง
Temple – Wát วัด
Museum – Pí-pít-tá pan พิพิธภัณฑ์
Island – Gòr เกาะ (koh)
province – jang-wàt จังหวัด

1-where can I get some good food to eat?

มีอาหารอร่อยที่ไหนบ้าง
mee aa hăan a-ròi têe năi bâang?


.
2-Is there a pharmacy near here?
แถวนี้มีร้านยาไหม
Tăeo née mee ráan yaa măi?


.
3-Where is the police station?
สถานีตำรวจอยู่ที่ไหน
sà-tăa-nee dtam-rùat yòo têe năi?.


.
4-what is the best way to get there?
ไปที่นั่นอย่างไรดีที่สุด
bpai têe nân yàang-rai dee têe sùt?.


.
5-where do I buy a ticket?
ซื้อตั๋วได้ที่ไหน
séu dtŭa dâai têe năi?.


.
6-I want round trip tickets please!
เอา ตั๋วไป-กลับ
ao dtŭa bpai – glàp.


.
7-Can you take me to … please?
ช่วยไปส่งฉันที่…….หน่อย
chûay bpai sòng chăn têe ……. nòi


.
8.Where is the nearest …….?
…………glâi têe sùt yòo têe năi?
…………..ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน


.
9.How far is it to the airport?
– pai sà-năam bin glai kâe năi? ไปสนามบินไกลแค่ไหน


.
10.How long does it take to….?
– ……… chái way-laa naan tâo rài?
ใช้เวลานานเท่าไหร่


.
11. Can you call a taxi, please?
– Chûay rîak táek sêe hâi nòi ?
ช่วยเรียกแท็กซี่ให้หน่อย

8ada4a87ef322be789d7eb3315c67923

SHOPPING

5cef3871a3565be7635442277d21a238
.
1-“I’m just looking, thank you.”
ฉัน/ผม ดูเฉยๆ ขอบคุณค่ะ/ครับ
chăn / pŏm doo chŏie chŏie kòp kun ka / kráp
.
2- “Do you have this in another size/style/color?”
คุณมีอันนี้ ขนาด / แบบ / สี /อื่นไหม
kun mee an née/ kà-nàat / bàep/sĕe èun măi
.
3-“Is this made of leather / silk / plastic…?”
อันนี้ทำจาก หนัง / ผ้าไหม / พลาสติก ใช่ไหม
an née tam jàak năng / pâa măi / pláat-dtìk châi măi?
.
4-“Can I bring this back if it doesn’t fit?”
ถ้าใส่ไม่ได้ เอามาคืนได้ไหม
tâa sài mâi dâai , ao maa keun dâai măi
.
5-“I’m sorry; Do you have change.?”
ขอโทษ คุณมีเงินทอนไหม
kŏr tôot , kun mee ngern torn măi
.
6-“Can I have the receipt, please?’
ขอใบเสร็จด้วยค่ะ/ครับ
kŏr bai sèt dûay kâ / kráp
.
7-“Is this on sale?”
อันนี้ลดราคาไหม
an née lót raa-kaa măi ?
.
8-“Can I pay by credit card?”/Can I pay in cash?”
จ่ายโดย บัตรเครดิต / เงินสด ได้ไหม
jàai doy bàt kray-dìt / ngern sòt dâai măi?
.
9- “I’m looking for…”
ฉันกำลังหา……..
chăn gam-lang hăa ……..
.
10. Can you give me a discount?
ลดราคาได้ไหม
lót raa-kaa dâai măi ?
.
Buy – ซื้อ séu
Pay – จ่าย jàai
Sell – ขาย kăay
.
Money – เงิน ngern
Cash – เงินสด ngern sòt
Price – ราคา raa-kaa
Discount/on sale – ลดราคา lót raa-kaa
Receipt – ใบเสร็จ bai sèt
.
Souvenir – ของฝาก kŏng fàak
Shirt – เสื้อ sêua
Pants กางเกงขายาว gaang-geeg kăa yaao
Shorts – กางเกงขาสั้น gaang-geeng kăa sân
Dress – ชุด chút
Skirt – กระโปรง grà bproong
Hat/Cap – หมวก mùak
Shoes – รองเท้า rong táo
Shopping Bag – ถุง tŭng
accessories – เครื่องประดับ krêuang bprà-dàp
leather – năng หนัง
silk – pâa măi ผ้าไหม
plastic – plastic พลาสติก

Taking a Taxi.

1. Excuse me, could you hail/get a taxi for me please?
ขอโทษค่ะ/ครับ ช่วยเรียกแท็กซี่ให้หน่อยได้ไหมคะ/ครับ
kŏr tôot kâ/kráp chûay rîak táek sîi hâi nòi dâai măi ká/kráp
.
2. Do you know where I can get a taxi?
คุณรู้ไหมว่าฉันจะเรียกแท็กซี่ได้ที่ไหน
kun rúu măi wâa chăn jà rîak táek sîi dâai tîi năi?
.
3. Could you take me to the airport please?
ช่วยไปส่งฉันที่สนามบินหน่อย
chûay bpai sòng chăn tîi sà-năam bin nòi
.
4. Drive me to this address please.
ขับไปตามที่อยู่นี้นะคะ/ครับ
kàp bpai dtaam tîi – yùu níi ná ká / kráp
.
5. How much is the typical taxi fare to the airport?
ปกติค่าแท็กซี่ไปสนามบินเท่าไหร่
bpòk-gà-dtì kâa táek-sîi bpai sà-năam bin tâo rài
.
6. Do you use a meter?
คุณใช้มิเตอร์ไหม
Kun chái meter mái
.
7. I’m really in a hurry!
ผมกำลังรีบ
pŏm gam-lang rîip.
.
8. Are we almost there?
เราเกือบถึงหรือยัง
rao gèuap tĕung rĕu yang
.
9. Please drive slowly.
ช่วยขับช้าๆหน่อย
chûay kàp cháa cháa nòi
.
10. Keep the change.
ไม่ต้องทอน
mâi dtông torn
.
13510767_10207517080863770_3063465540188808035_n

FullSizeRender

Thai lesson of today :
1. Have you ever……?
คุณเคย….verb (+ object)…..ไหม
kun kəəy ………. mái?

เคย kəəy = ever, used to
ไม่เคย = mâi kəəy = never
**mái = a question word for yes – no questions.

คุณเคยขี้ช้างไหม
kun kəəy kìi cháang mái?
= Have you ever ridden an elephant?
*ขี่ kìi = to ride, rode, ridden
ช้าง cháang = an elephant
.
2. “Tone change meaning change”
ขี่ = ride
ขี้ = poop
ขี่ช้าง kìi cháang = ride an elephant
ขี้ช้าง kîi cháang = elephant poop

ช้าง cháang
ช่าง châang = a technician (mechanic, artisan, craftsman)

Prefix “ความ kwaam” is put before adjectives, adverbs, and verb about sense, mental and feeling “to make nouns”

รัก rák —-> ความรัก kwaam rák
to love —> the love
.
เชื่อ chêua —> ความเชื่อ kwaam chêua
to believe —> belief

ดี dii —> ความดี kwam dii
good —> goodness

ร้อน rón —> ความร้อน kwaam rón
hot —> heat

เร็ว reo —> ความเร็ว kwaam reo
fast —> speed

รู้ rúu —> ความรู้ kwaam rúu
to know —> knowledge
คิด kít —> ความคิด kwaam kít
to think —> idea, thought

จริง jing —> ความจริง kwaam jing
true —> truth

IMG_1074

 

Common mistake 1 “want” in Thai

Let’s speak Thai correctly!

“want” in Thai 

1.เอา ao = want “something” want to have “something”  – for ordering foods/drinks or when you go shopping. *Only follow by a noun or an object. 

 

For example : In a restaurant

I would like to have (order) two bottles of water.

= เอาน้ำสองขวด   ao  náam sŏng  kùat = I want two bottles of water please.

 

2. อยาก  yàak  = to want “to do something” so always follow by a verb or an action          “Subject + yàak + verb”

I want to dance with you.

ผมอยากเต้นรำกับคุณ    pŏm yàak dtên ram gàp kun.

I don’t want to eat here.

ฉันไม่อยากกินที่นี่ chăn mâi yàak gin tîi-nîi

 

3. อยากได้ yàak dâai  = want “something” or want to get “something” + an object or “noun”

I want “a new phone”.

ฉันอยากได้โทรศัพท์ใหม่      chăn yàak dâai to0-rá-sàp mài

 

4. อยากให้   yàak hâi  = want or wish “someone else” to do/to be something.

or want “something happens or not happen”

I want my family to be happy.

ฉันอยากให้ครอบครัวมีความสุข chăn yàak hâi krôp-krua mii kwaam sùk

I want you to understand me.

ฉันอยากให้คุณเข้าใจฉัน   chăn yàak hâi kun kâo jai chăn

Many ways to say “LIKE” in Thai

10268723_957571610946767_5051594766339873750_n

Three ways to say “like” in Thai
1. ชอบ chôp
ชอบ means like when it is a verb (feeling)
I like you! ฉันชอบคุณ
(chăn chôp kun)
I like to eat Thai food. ฉันชอบกินอาหารไทย
(chăn chôp gin aa hăan thai)

2. เหมือน mĕuan
when “like = same as, similar or …be like”
You behave like a child. คุณทำตัวเหมือนเด็ก
(kun tam-dtua mĕuan dèk)
You are like my brother. คุณเหมือนพี่ชายของฉัน
(kun mĕuan pîi chaai kŏng chăn)

3. แบบ/อย่าง bàep/yàang
when “like = kind of…, sort of…, type, style..”
อย่าพูดแบบนี้ Don’t say like this!
(yàa pûud bàep níi)
ทำไมทำอย่างนั้น Why did you do like that?
(Tam-mai tam yàang nán)

*ทำตัว tam-dtua = to behave

“ชอบ chôp” doesn’t only mean to “to like’

 

“ชอบ ” means “to like” and…
Did you know that apart from “to like”, it can also mean
(Subject) + “always or often” ………….
(informal)
1. ฉันชอบดื่มกาแฟ
chăn chôp dèum gaa-fae
= I “like” to drink coffee.
.
2. ฉันชอบปวดหัวเวลาอากาศร้อนเกินไป
chăn chôp bpùat-hŭa wee-laa aa-gàat rón gern-bpai.
= I “aways” have a headache when the weather is too hot.

Let’s talk about “future”

“จะ” jà = will, be going to ……..
use it in all future tense.
.
1. I ‘m hanging out with John this weekend.
.
săo aa-tít níi (This weekend ) chăn jà bpai tîaw gàp John.
เสาร์อาทิตย์นี้ ฉันจะไปเที่ยวกับจอห์น
.
.
2. I’m going to study English next month in Canada.
.
dean nâa, (Next month) chăn jà rian paa-săa ang-grìt tîi Canada.
เดือนหน้า ฉันจะเรียนภาษาอังกฤษที่แคนาดา
.
**{Time} + { S + jà + V + (O) } + {tîi + place}
*ที่ tîi = at, in ……place…….
.
.
3. The last train leaves at 6 pm today.
.
rót-fai kà-buan sùt táai jà òrk jàak sà-tăa-nii dtorn hòk moong yen
รถไฟขบวนสุดท้ายจะออกจากสถานีตอนหกโมงเย็น
.
* ขบวน kà-buan = a classifier for the train.
** ตอน dtorn = at, in ……time…..
a preposition for “time” is ตอน not ที่ !!!!
*at 6 pm = dtorn hòk moong yen
.
.
4. I will marry you! / I won’t marry you.
.
Chăn jà dtàeng-ngaan gàp kun / chăn jà mâi dtàeng-ngaan gàp kun
ฉันจะแต่งงานกับคุณ/ฉันจะไม่แต่งงานกับคุณ

Thoughts on learning Thai (and other foreign languages)

The first thing is to try and “forget” your language and “pick up” the new system. This can be quite difficult, but a serious learner should make the effort. In other words, try to think in the new language. It will help immensely.
“Sentence constructions are particular to each language and generally can not be translated into Thai language directly. While on some occasions what you are saying might not be wrong, to a native speaker it might not sound right.”
Try to listen to the sounds of the language closely– this is especially important in Thai which is a tonal language.
The way to succeed here is to listen, then speak and practice as much as possible.
“Speaking is the only requirement to be fluent. It is normal for babies and children to learn speaking first, become fluent, then start reading, then writing.”
“Watch movies, listen to music, sing songs, and browse newspapers and magazines. It’s fun and helps improve your pronunciation and comprehension.”
Listen to the sound of your own voice.!
Even though you might not like hearing your own voice, this is a very useful way to find out what’s wrong with your spoken Thai. Record yourself speaking and then listen to the tape, or ask a native speaker for some advice.
Finally you should study from the best source you can find.
Study material that you can trust, that is commonly used, and that is correct.”
Ideally a professional experienced Thai language tutor is the best.
“It is difficult to learn from books alone and you don’t want to learn something incorrectly. Then it is more difficult to get it right.” Expecially if you want to have a good pronunciation! Thai language is a tonal language so you need to have a teacher to show you how to speak and correct your pronunciation in the beginning. 
“Learning Thai takes time and patience. Try to relax and take it easy. The most important thing you need in the beginning is a good vocabulary. Daily practice is very important. Starting with a foundation and slowly build on it.”
Do not worry about making mistakes, in fact the more mistakes you make, the more you will learn from them. Practice everyday and be confident!