It’s time to study!

It’s time to…….+action/verb/do something…
tʉ̂ng weelaa….(action/verb/do something)…..lɛ́ɛw
ถึงเวลา..(action/verb/do something)..แล้ว
.
It’s time to have some fun!
ถึงเวลาสนุกแล้ว
tʉ̂ng weelaa sà-nùk lɛ́ɛw
.

13716012_10207672924479763_2353169735144928571_n.jpg

You need to start thinking in Thai.

The right attitude can make the difference between failure and success.
ทัศนคติที่ถูกต้องนั้นสามารถสร้างความแตกต่างระหว่างความล้มเหลวกับความสำเร็จ
.
Stop thinking of yourself as someone who is learning Thai, and start thinking of yourself as someone who speaks Thai.
อย่าคิดว่าตัวเองคือคนที่กำลังเรียนภาษาไทย แต่คิดใหม่ว่าเราคือคนที่พูดภาษาไทย
.
It’s a small change, but it will make you feel more confident and help you to use the language you already know more effectively.
มันอาจเป็นเรื่องเล็กๆ แต่จะทำให้เรารู้สึกมั่นใจมากขึ้น และยังช่วยให้เราใช้ภาษาที่เรียนมาแล้วอย่างได้ผลมากขึ้นอีกด้วย
.
This also means you need to start thinking in Thai.
และนี่ยังหมายถึงคุณต้องเริ่มฝึกคิดเป็นภาษาไทย
.
If you want to say the word “elephant” in Thai, for example, right now you probably think of the word in your native language first, and then try to think of the correct word in Thai.
ถ้าคุณอยากพูดคำว่า ช้าง เป็นภาษาไทย ตัวอย่างตอนนี้ คุณอาจจะคิดถึงคำว่าช้างในภาษาของคุณ แล้วก็เปลี่ยนเป็นภาษาไทย
.
Instead, try imagining a picture of an elephant and then just think the Thai word “cháang”
แทนที่จะทำอย่างนั้นลองจินตนาการภาพของช้างแล้วก็คิดคำว่า ช้าง ขึ้นมาแทน
.
Real fluency happens when you stop mentally translating conversation.
คนที่พูดคล่องอย่างแท้จริงจะไม่มีการแปลบทสนทนาอยู่ในหัวเลย!
.
Please “like”, “share” and…..CHEERS!!!!3bs76698786b3adb241213mx

Thai on the move!

THAI ON THE MOVE 

14050-funny-the-problem-with-airport-security-s.

City – Meuang เมือง
Countryside – chon – na – bot ชนบท
Street/road – Tà-nŏn ถนน
Airport – Sà-năam bin สนามบิน
Port/pier – Tâa reua ท่าเรือ
Station – sà-tăa-nee สถานี
Train – rót fai รถไฟ
Sky train -rót fai-fáa รถไฟฟ้า
Underground train -rót fai dtâi din รถไฟใต้ดิน
Motorbike – Rót mor-dter sai รถมอเตอร์ไซต์
Car – Rót yon รถยนต์
City Bus – Rót may รถเมล์
Coach (bus) -Rót tour รถทัวร์
Taxi – Rót Táek sêe รถแท็กซี่
Bicycle – Rót jàk-grà-yaan รถจักรยาน
Walk / by foot – Dern bpai เดินไป
Boat – Reua เรือ   /  plane – krêuang bin เครื่องบิน


.

 

Airport – sà-năam bin สนามบิน
Hotel – Roong raem โรงแรม
Shop – Ráan ร้าน
Restaurant – Ráan aa-hăan ร้านอาหาร
Hospital – roong – pha – yaa – baan โรงพยาบาล
A coffee shop – Ráan gae-fae ร้านกาแฟ
Pharmacy – Ráan yaa ร้านยา
Toilet – Hông náam ห้องน้ำ
Beach – Chaai hàat ชายหาด
Massage – Nûat นวด
A massage shop – Ráan-nûat ร้านนวด
Market – Dtà-làat ตลาด
floating market – Dtà-làat náam ตลาดน้ำ
Street foods – aa hăan rim taang อาหารริมทาง
Temple – Wát วัด
Museum – Pí-pít-tá pan พิพิธภัณฑ์
Island – Gòr เกาะ (koh)
province – jang-wàt จังหวัด

1-where can I get some good food to eat?

มีอาหารอร่อยที่ไหนบ้าง
mee aa hăan a-ròi têe năi bâang?


.
2-Is there a pharmacy near here?
แถวนี้มีร้านยาไหม
Tăeo née mee ráan yaa măi?


.
3-Where is the police station?
สถานีตำรวจอยู่ที่ไหน
sà-tăa-nee dtam-rùat yòo têe năi?.


.
4-what is the best way to get there?
ไปที่นั่นอย่างไรดีที่สุด
bpai têe nân yàang-rai dee têe sùt?.


.
5-where do I buy a ticket?
ซื้อตั๋วได้ที่ไหน
séu dtŭa dâai têe năi?.


.
6-I want round trip tickets please!
เอา ตั๋วไป-กลับ
ao dtŭa bpai – glàp.


.
7-Can you take me to … please?
ช่วยไปส่งฉันที่…….หน่อย
chûay bpai sòng chăn têe ……. nòi


.
8.Where is the nearest …….?
…………glâi têe sùt yòo têe năi?
…………..ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน


.
9.How far is it to the airport?
– pai sà-năam bin glai kâe năi? ไปสนามบินไกลแค่ไหน


.
10.How long does it take to….?
– ……… chái way-laa naan tâo rài?
ใช้เวลานานเท่าไหร่


.
11. Can you call a taxi, please?
– Chûay rîak táek sêe hâi nòi ?
ช่วยเรียกแท็กซี่ให้หน่อย

8ada4a87ef322be789d7eb3315c67923