SHOPPING

5cef3871a3565be7635442277d21a238
.
1-“I’m just looking, thank you.”
ฉัน/ผม ดูเฉยๆ ขอบคุณค่ะ/ครับ
chăn / pŏm doo chŏie chŏie kòp kun ka / kráp
.
2- “Do you have this in another size/style/color?”
คุณมีอันนี้ ขนาด / แบบ / สี /อื่นไหม
kun mee an née/ kà-nàat / bàep/sĕe èun măi
.
3-“Is this made of leather / silk / plastic…?”
อันนี้ทำจาก หนัง / ผ้าไหม / พลาสติก ใช่ไหม
an née tam jàak năng / pâa măi / pláat-dtìk châi măi?
.
4-“Can I bring this back if it doesn’t fit?”
ถ้าใส่ไม่ได้ เอามาคืนได้ไหม
tâa sài mâi dâai , ao maa keun dâai măi
.
5-“I’m sorry; Do you have change.?”
ขอโทษ คุณมีเงินทอนไหม
kŏr tôot , kun mee ngern torn măi
.
6-“Can I have the receipt, please?’
ขอใบเสร็จด้วยค่ะ/ครับ
kŏr bai sèt dûay kâ / kráp
.
7-“Is this on sale?”
อันนี้ลดราคาไหม
an née lót raa-kaa măi ?
.
8-“Can I pay by credit card?”/Can I pay in cash?”
จ่ายโดย บัตรเครดิต / เงินสด ได้ไหม
jàai doy bàt kray-dìt / ngern sòt dâai măi?
.
9- “I’m looking for…”
ฉันกำลังหา……..
chăn gam-lang hăa ……..
.
10. Can you give me a discount?
ลดราคาได้ไหม
lót raa-kaa dâai măi ?
.
Buy – ซื้อ séu
Pay – จ่าย jàai
Sell – ขาย kăay
.
Money – เงิน ngern
Cash – เงินสด ngern sòt
Price – ราคา raa-kaa
Discount/on sale – ลดราคา lót raa-kaa
Receipt – ใบเสร็จ bai sèt
.
Souvenir – ของฝาก kŏng fàak
Shirt – เสื้อ sêua
Pants กางเกงขายาว gaang-geeg kăa yaao
Shorts – กางเกงขาสั้น gaang-geeng kăa sân
Dress – ชุด chút
Skirt – กระโปรง grà bproong
Hat/Cap – หมวก mùak
Shoes – รองเท้า rong táo
Shopping Bag – ถุง tŭng
accessories – เครื่องประดับ krêuang bprà-dàp
leather – năng หนัง
silk – pâa măi ผ้าไหม
plastic – plastic พลาสติก

Taking a Taxi.

1. Excuse me, could you hail/get a taxi for me please?
ขอโทษค่ะ/ครับ ช่วยเรียกแท็กซี่ให้หน่อยได้ไหมคะ/ครับ
kŏr tôot kâ/kráp chûay rîak táek sîi hâi nòi dâai măi ká/kráp
.
2. Do you know where I can get a taxi?
คุณรู้ไหมว่าฉันจะเรียกแท็กซี่ได้ที่ไหน
kun rúu măi wâa chăn jà rîak táek sîi dâai tîi năi?
.
3. Could you take me to the airport please?
ช่วยไปส่งฉันที่สนามบินหน่อย
chûay bpai sòng chăn tîi sà-năam bin nòi
.
4. Drive me to this address please.
ขับไปตามที่อยู่นี้นะคะ/ครับ
kàp bpai dtaam tîi – yùu níi ná ká / kráp
.
5. How much is the typical taxi fare to the airport?
ปกติค่าแท็กซี่ไปสนามบินเท่าไหร่
bpòk-gà-dtì kâa táek-sîi bpai sà-năam bin tâo rài
.
6. Do you use a meter?
คุณใช้มิเตอร์ไหม
Kun chái meter mái
.
7. I’m really in a hurry!
ผมกำลังรีบ
pŏm gam-lang rîip.
.
8. Are we almost there?
เราเกือบถึงหรือยัง
rao gèuap tĕung rĕu yang
.
9. Please drive slowly.
ช่วยขับช้าๆหน่อย
chûay kàp cháa cháa nòi
.
10. Keep the change.
ไม่ต้องทอน
mâi dtông torn
.
13510767_10207517080863770_3063465540188808035_n

FullSizeRender

Thai lesson of today :
1. Have you ever……?
คุณเคย….verb (+ object)…..ไหม
kun kəəy ………. mái?

เคย kəəy = ever, used to
ไม่เคย = mâi kəəy = never
**mái = a question word for yes – no questions.

คุณเคยขี้ช้างไหม
kun kəəy kìi cháang mái?
= Have you ever ridden an elephant?
*ขี่ kìi = to ride, rode, ridden
ช้าง cháang = an elephant
.
2. “Tone change meaning change”
ขี่ = ride
ขี้ = poop
ขี่ช้าง kìi cháang = ride an elephant
ขี้ช้าง kîi cháang = elephant poop

ช้าง cháang
ช่าง châang = a technician (mechanic, artisan, craftsman)

Prefix “ความ kwaam” is put before adjectives, adverbs, and verb about sense, mental and feeling “to make nouns”

รัก rák —-> ความรัก kwaam rák
to love —> the love
.
เชื่อ chêua —> ความเชื่อ kwaam chêua
to believe —> belief

ดี dii —> ความดี kwam dii
good —> goodness

ร้อน rón —> ความร้อน kwaam rón
hot —> heat

เร็ว reo —> ความเร็ว kwaam reo
fast —> speed

รู้ rúu —> ความรู้ kwaam rúu
to know —> knowledge
คิด kít —> ความคิด kwaam kít
to think —> idea, thought

จริง jing —> ความจริง kwaam jing
true —> truth

IMG_1074

 

Common mistake 1 “want” in Thai

Let’s speak Thai correctly!

“want” in Thai 

1.เอา ao = want “something” want to have “something”  – for ordering foods/drinks or when you go shopping. *Only follow by a noun or an object. 

 

For example : In a restaurant

I would like to have (order) two bottles of water.

= เอาน้ำสองขวด   ao  náam sŏng  kùat = I want two bottles of water please.

 

2. อยาก  yàak  = to want “to do something” so always follow by a verb or an action          “Subject + yàak + verb”

I want to dance with you.

ผมอยากเต้นรำกับคุณ    pŏm yàak dtên ram gàp kun.

I don’t want to eat here.

ฉันไม่อยากกินที่นี่ chăn mâi yàak gin tîi-nîi

 

3. อยากได้ yàak dâai  = want “something” or want to get “something” + an object or “noun”

I want “a new phone”.

ฉันอยากได้โทรศัพท์ใหม่      chăn yàak dâai to0-rá-sàp mài

 

4. อยากให้   yàak hâi  = want or wish “someone else” to do/to be something.

or want “something happens or not happen”

I want my family to be happy.

ฉันอยากให้ครอบครัวมีความสุข chăn yàak hâi krôp-krua mii kwaam sùk

I want you to understand me.

ฉันอยากให้คุณเข้าใจฉัน   chăn yàak hâi kun kâo jai chăn

Many ways to say “LIKE” in Thai

10268723_957571610946767_5051594766339873750_n

Three ways to say “like” in Thai
1. ชอบ chôp
ชอบ means like when it is a verb (feeling)
I like you! ฉันชอบคุณ
(chăn chôp kun)
I like to eat Thai food. ฉันชอบกินอาหารไทย
(chăn chôp gin aa hăan thai)

2. เหมือน mĕuan
when “like = same as, similar or …be like”
You behave like a child. คุณทำตัวเหมือนเด็ก
(kun tam-dtua mĕuan dèk)
You are like my brother. คุณเหมือนพี่ชายของฉัน
(kun mĕuan pîi chaai kŏng chăn)

3. แบบ/อย่าง bàep/yàang
when “like = kind of…, sort of…, type, style..”
อย่าพูดแบบนี้ Don’t say like this!
(yàa pûud bàep níi)
ทำไมทำอย่างนั้น Why did you do like that?
(Tam-mai tam yàang nán)

*ทำตัว tam-dtua = to behave

“ชอบ chôp” doesn’t only mean to “to like’

 

“ชอบ ” means “to like” and…
Did you know that apart from “to like”, it can also mean
(Subject) + “always or often” ………….
(informal)
1. ฉันชอบดื่มกาแฟ
chăn chôp dèum gaa-fae
= I “like” to drink coffee.
.
2. ฉันชอบปวดหัวเวลาอากาศร้อนเกินไป
chăn chôp bpùat-hŭa wee-laa aa-gàat rón gern-bpai.
= I “aways” have a headache when the weather is too hot.