Mao!! เมา = Drunk

 

FB_IMG_1552372254498

Thai words and phrases of today
กินเหล้า gin lâo = drink alcohol
เมา Mao = be drunk
เมาแล้ว mao láew = drunk already
ยังไม่เมา yang mâi mao = not drunk yet. Still not drunk.
เมารึเปล่า mao réu bplào = Are you drunk?
เมาอะไร mao à-rai = what made you drunk ?
เมาไม่ขับ mao mâi kàp = drunk not drive.

Introduction to Thai

Introduction to Thai

Thai is generally monosyllabic, no word change due to conjugation and affixation.

2. Word order is very important. Thai is a Subject-Verb-Object

language, and a modifier always follows a head. That is, an adjective or an adverb always strictly follows a noun or a verb.

3. Thai sometimes omit a subject or an object. Meanings can be drawn contextually.

4. Thai is tonal, but no intonation. Each word has its tone. This tone will never change syntactically. Note that if the tone changes, so does the meaning.

(3 Types of Sound in Thai)

1. Thai has only 21 consonantal sounds but 44 forms of script. Each sound is not very difficult to learn at all. Final consonantal sound is not released. Thus no combination of the final sound of the preceding word and the following initial sound of the following word.

2. Vowel length is very crucial in Thai. A long vowel is distinct from a short one. Remember vowel length changes meanings. To pronounce vowels correctly, pay attention to the teacher’s lips.

3. Thai has only 5 tones; mid, low, falling, high and rising, but only 4 tone marks. Always remember that tones never change, wherever they occur in a sentence. Thai tones are very easy to learn and understand, especially after Thai is monosyllabic, but becomes polysyllabic due to lexical Processes and borrowing.

New words are formed by compounding.

Thai is easy to learn because it is an alphabetic language like English and other Indo-European languages. An alphabet represents a sound. Once all scripts are remembered, then learners can read and write Thai.

Thai consonants are divided into 3 classes; High, Mid, and Low

consonants. Understanding this system helps in understanding Thai tones and enable learners to write Thai correctly.

 

Many ways to say “LIKE” in Thai

10268723_957571610946767_5051594766339873750_n

Three ways to say “like” in Thai
1. ชอบ chôp
ชอบ means like when it is a verb (feeling)
I like you! ฉันชอบคุณ
(chăn chôp kun)
I like to eat Thai food. ฉันชอบกินอาหารไทย
(chăn chôp gin aa hăan thai)

2. เหมือน mĕuan
when “like = same as, similar or …be like”
You behave like a child. คุณทำตัวเหมือนเด็ก
(kun tam-dtua mĕuan dèk)
You are like my brother. คุณเหมือนพี่ชายของฉัน
(kun mĕuan pîi chaai kŏng chăn)

3. แบบ/อย่าง bàep/yàang
when “like = kind of…, sort of…, type, style..”
อย่าพูดแบบนี้ Don’t say like this!
(yàa pûud bàep níi)
ทำไมทำอย่างนั้น Why did you do like that?
(Tam-mai tam yàang nán)

*ทำตัว tam-dtua = to behave

“ชอบ chôp” doesn’t only mean to “to like’

 

“ชอบ ” means “to like” and…
Did you know that apart from “to like”, it can also mean
(Subject) + “always or often” ………….
(informal)
1. ฉันชอบดื่มกาแฟ
chăn chôp dèum gaa-fae
= I “like” to drink coffee.
.
2. ฉันชอบปวดหัวเวลาอากาศร้อนเกินไป
chăn chôp bpùat-hŭa wee-laa aa-gàat rón gern-bpai.
= I “aways” have a headache when the weather is too hot.

Thoughts on learning Thai (and other foreign languages)

The first thing is to try and “forget” your language and “pick up” the new system. This can be quite difficult, but a serious learner should make the effort. In other words, try to think in the new language. It will help immensely.
“Sentence constructions are particular to each language and generally can not be translated into Thai language directly. While on some occasions what you are saying might not be wrong, to a native speaker it might not sound right.”
Try to listen to the sounds of the language closely– this is especially important in Thai which is a tonal language.
The way to succeed here is to listen, then speak and practice as much as possible.
“Speaking is the only requirement to be fluent. It is normal for babies and children to learn speaking first, become fluent, then start reading, then writing.”
“Watch movies, listen to music, sing songs, and browse newspapers and magazines. It’s fun and helps improve your pronunciation and comprehension.”
Listen to the sound of your own voice.!
Even though you might not like hearing your own voice, this is a very useful way to find out what’s wrong with your spoken Thai. Record yourself speaking and then listen to the tape, or ask a native speaker for some advice.
Finally you should study from the best source you can find.
Study material that you can trust, that is commonly used, and that is correct.”
Ideally a professional experienced Thai language tutor is the best.
“It is difficult to learn from books alone and you don’t want to learn something incorrectly. Then it is more difficult to get it right.” Expecially if you want to have a good pronunciation! Thai language is a tonal language so you need to have a teacher to show you how to speak and correct your pronunciation in the beginning. 
“Learning Thai takes time and patience. Try to relax and take it easy. The most important thing you need in the beginning is a good vocabulary. Daily practice is very important. Starting with a foundation and slowly build on it.”
Do not worry about making mistakes, in fact the more mistakes you make, the more you will learn from them. Practice everyday and be confident!

ป่วย bpùay, ไม่สบาย mâi sà-baai = sick

……feel sick. รู้สึกไม่สบาย rúu-sèuk mâi sà-baai
..have a fever. มีไข้ mii kâi
…have a headache. ปวดหัว bpùat hŭa
..have a cold. เป็นหวัด bpen wàt
..have a stomachache. ปวดท้อง bpùat tóng
..have a backache. ปวดหลัง bpùat lăng
..have a toothache. ปวดฟัน bpùat fan
..have a sore eye. เจ็บตา jèp dtaa
..have a sore throat. เจ็บคอ jèp kor
..have a diarrhea. ท้องเสีย tóng sĭa
..feel nauseous คลื่นไส้ klêun sâi
..food poisoning อาหารเป็นพิษ aa-hăan-bpen-pít
* bpùat……. = ……..ache
Take care yourself.! ดูแลตัวเองดีๆนะ
duu-lae dtua-eeng dii dii na!
taking medicines กินยา gin yaa
..go to see a doctor ไปหาหมอ bpai hăa mŏr

Learn Thai vocabulary “Like”

Three ways to say “like” in Thai
1. ชอบ chôp
ชอบ means like when it is a verb (feeling)
I like you! ฉันชอบคุณ
(chăn chôp kun)
I like to eat Thai food. ฉันชอบกินอาหารไทย
(chăn chôp gin aa hăan thai)
2. เหมือน mĕuan
when “like = same as, similar or …be like”
You behave like a child. คุณทำตัวเหมือนเด็ก
(kun tam-dtua mĕuan dèk)
You are like my brother. คุณเหมือนพี่ชายของฉัน
(kun mĕuan pîi chaai kŏng chăn)
3. แบบ/อย่าง bàep/yàang
when “like = kind of…, sort of…, type, style..”
อย่าพูดแบบนี้ Don’t say like this!
(yàa pûud bàep níi)
ทำไมทำอย่างนั้น Why did you do like that?
(Tam-mai tam yàang nán)
*ทำตัว tam-dtua = to behave