Thai on the move!

THAI ON THE MOVE 

14050-funny-the-problem-with-airport-security-s.

City – Meuang เมือง
Countryside – chon – na – bot ชนบท
Street/road – Tà-nŏn ถนน
Airport – Sà-năam bin สนามบิน
Port/pier – Tâa reua ท่าเรือ
Station – sà-tăa-nee สถานี
Train – rót fai รถไฟ
Sky train -rót fai-fáa รถไฟฟ้า
Underground train -rót fai dtâi din รถไฟใต้ดิน
Motorbike – Rót mor-dter sai รถมอเตอร์ไซต์
Car – Rót yon รถยนต์
City Bus – Rót may รถเมล์
Coach (bus) -Rót tour รถทัวร์
Taxi – Rót Táek sêe รถแท็กซี่
Bicycle – Rót jàk-grà-yaan รถจักรยาน
Walk / by foot – Dern bpai เดินไป
Boat – Reua เรือ   /  plane – krêuang bin เครื่องบิน


.

 

Airport – sà-năam bin สนามบิน
Hotel – Roong raem โรงแรม
Shop – Ráan ร้าน
Restaurant – Ráan aa-hăan ร้านอาหาร
Hospital – roong – pha – yaa – baan โรงพยาบาล
A coffee shop – Ráan gae-fae ร้านกาแฟ
Pharmacy – Ráan yaa ร้านยา
Toilet – Hông náam ห้องน้ำ
Beach – Chaai hàat ชายหาด
Massage – Nûat นวด
A massage shop – Ráan-nûat ร้านนวด
Market – Dtà-làat ตลาด
floating market – Dtà-làat náam ตลาดน้ำ
Street foods – aa hăan rim taang อาหารริมทาง
Temple – Wát วัด
Museum – Pí-pít-tá pan พิพิธภัณฑ์
Island – Gòr เกาะ (koh)
province – jang-wàt จังหวัด

1-where can I get some good food to eat?

มีอาหารอร่อยที่ไหนบ้าง
mee aa hăan a-ròi têe năi bâang?


.
2-Is there a pharmacy near here?
แถวนี้มีร้านยาไหม
Tăeo née mee ráan yaa măi?


.
3-Where is the police station?
สถานีตำรวจอยู่ที่ไหน
sà-tăa-nee dtam-rùat yòo têe năi?.


.
4-what is the best way to get there?
ไปที่นั่นอย่างไรดีที่สุด
bpai têe nân yàang-rai dee têe sùt?.


.
5-where do I buy a ticket?
ซื้อตั๋วได้ที่ไหน
séu dtŭa dâai têe năi?.


.
6-I want round trip tickets please!
เอา ตั๋วไป-กลับ
ao dtŭa bpai – glàp.


.
7-Can you take me to … please?
ช่วยไปส่งฉันที่…….หน่อย
chûay bpai sòng chăn têe ……. nòi


.
8.Where is the nearest …….?
…………glâi têe sùt yòo têe năi?
…………..ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน


.
9.How far is it to the airport?
– pai sà-năam bin glai kâe năi? ไปสนามบินไกลแค่ไหน


.
10.How long does it take to….?
– ……… chái way-laa naan tâo rài?
ใช้เวลานานเท่าไหร่


.
11. Can you call a taxi, please?
– Chûay rîak táek sêe hâi nòi ?
ช่วยเรียกแท็กซี่ให้หน่อย

8ada4a87ef322be789d7eb3315c67923

Thoughts on learning Thai (and other foreign languages)

The first thing is to try and “forget” your language and “pick up” the new system. This can be quite difficult, but a serious learner should make the effort. In other words, try to think in the new language. It will help immensely.
“Sentence constructions are particular to each language and generally can not be translated into Thai language directly. While on some occasions what you are saying might not be wrong, to a native speaker it might not sound right.”
Try to listen to the sounds of the language closely– this is especially important in Thai which is a tonal language.
The way to succeed here is to listen, then speak and practice as much as possible.
“Speaking is the only requirement to be fluent. It is normal for babies and children to learn speaking first, become fluent, then start reading, then writing.”
“Watch movies, listen to music, sing songs, and browse newspapers and magazines. It’s fun and helps improve your pronunciation and comprehension.”
Listen to the sound of your own voice.!
Even though you might not like hearing your own voice, this is a very useful way to find out what’s wrong with your spoken Thai. Record yourself speaking and then listen to the tape, or ask a native speaker for some advice.
Finally you should study from the best source you can find.
Study material that you can trust, that is commonly used, and that is correct.”
Ideally a professional experienced Thai language tutor is the best.
“It is difficult to learn from books alone and you don’t want to learn something incorrectly. Then it is more difficult to get it right.” Expecially if you want to have a good pronunciation! Thai language is a tonal language so you need to have a teacher to show you how to speak and correct your pronunciation in the beginning. 
“Learning Thai takes time and patience. Try to relax and take it easy. The most important thing you need in the beginning is a good vocabulary. Daily practice is very important. Starting with a foundation and slowly build on it.”
Do not worry about making mistakes, in fact the more mistakes you make, the more you will learn from them. Practice everyday and be confident!

Skype lesson program

Learn Thai with Kruu Wee anywhere in the world via Skype have the same high quality as private lessons but at any location.

THAI LANGUAGE COURSES
Are you interested to learn Thai? Let’s take…

A free trial lesson via Skype

“Learning online from anywhere in the world”

Thai language Course + Free all material ( documents + audios)

FLEXIBLE SCHEDULE and Efficiency

Schedule “Monday – Sunday” 

350 THB / 30 minutes lesson      700 THB / hour  for video call lessons

300 THB / 30 minutes lesson     600 THB / hour  for voice call lessons

 

Send me an email to book a trial lesson! 

Please give me your Skype id 

and inform me your convenient day and time.

email kruuwee@gmail.com

Skype Courses

Great Benefits

“Effective, Fastest way to become Fluent ”

“Human teachers are the best way to learn”

“Lessons are customized for your learning style and goals.”

“1­on­1 lessons are better than a traditional classroom.

Authentic, Real, Cultural

*Learn the real language. Learn how people really speak.

specific learning need”

“Affordable”

Convenient

No travel.

You can take lessons from anywhere.

“individual lesson – Learn what you want !”

Course :Basic Thai Conversation

Emphasizes pronunciation, structure and word order in systematic way! Practical lesson with homework “Good Pronunciation+understand the right structure” are almost Everything”

Course Intermediate – Advanced Conversation – relies on spoken Thai as much as possible! use expression, to speak more complicated sentences, Thai slang, Role play, learn to think in Thai and speak like Thais. Teacher will speak Thai to you the natural way!

Thai for tourists / or for relationships – focuses on Useful Patterns and Thai CULTURE, values and beliefs, more discussion (consultant), use expression and all you want to know as an individual.

Advanced – Business Thai Conversation focuses on language and culture relevant for doing business, more discussion in both formal and informal language. Conversations for doing business and management. Also reading articles and newspaper.

Reading – Writing Thai uses print materials designed for essential, rapid learning! include audios for listening with many fun stories and over thousands patterns.

Documents and audios ( .doc, .pdf, .mp3, .m4a ) will send via email before lesson.

Learn Thai from anywhere in the world “easy systematic and fun”

Hello everyone, welcome to Thai language lessons with Kruu Wee

I am Kruu (teacher) Wee, your Thai teacher! I have twelve years of experience teaching Thai to foreigners. I started while learning method of teaching Thai to foreigners in University and continued working in Thai language schools. Now I am teaching on-line using a systematic method. My objective is to make Thai language easy and fun!

I have a passion for teaching that is evident in my archive of YouTube videos. (Channel KRUU WEE TEACH THAI YouTube Channel ) My methods focus on correct pronunciation, understand what student’s problems are and know how to correct their pronunciation. And attention to the “student’s goals”. I also teaches about Thai culture, values and customs, which can be very useful for students traveling or living in Thailand.

My lessons focus on what students “want” to know and “need” to learn depending on their “purpose” of learning such as for a relationship, work or for doing business in Thailand, relocation or retirement, tourism, or just as a hobby. I supplement formal lessons with good friendly advice that all students should know before travel.

I believe that it is important to understand Thai culture as well as the language. I aim to teach on many levels including Thai values, spiritual beliefs, attitudes and the personalities of Thai people.

Mao!! เมา = Drunk

 

FB_IMG_1552372254498

Thai words and phrases of today
กินเหล้า gin lâo = drink alcohol
เมา Mao = be drunk
เมาแล้ว mao láew = drunk already
ยังไม่เมา yang mâi mao = not drunk yet. Still not drunk.
เมารึเปล่า mao réu bplào = Are you drunk?
เมาอะไร mao à-rai = what made you drunk ?
เมาไม่ขับ mao mâi kàp = drunk not drive.

Introduction to Thai

Introduction to Thai

Thai is generally monosyllabic, no word change due to conjugation and affixation.

2. Word order is very important. Thai is a Subject-Verb-Object

language, and a modifier always follows a head. That is, an adjective or an adverb always strictly follows a noun or a verb.

3. Thai sometimes omit a subject or an object. Meanings can be drawn contextually.

4. Thai is tonal, but no intonation. Each word has its tone. This tone will never change syntactically. Note that if the tone changes, so does the meaning.

(3 Types of Sound in Thai)

1. Thai has only 21 consonantal sounds but 44 forms of script. Each sound is not very difficult to learn at all. Final consonantal sound is not released. Thus no combination of the final sound of the preceding word and the following initial sound of the following word.

2. Vowel length is very crucial in Thai. A long vowel is distinct from a short one. Remember vowel length changes meanings. To pronounce vowels correctly, pay attention to the teacher’s lips.

3. Thai has only 5 tones; mid, low, falling, high and rising, but only 4 tone marks. Always remember that tones never change, wherever they occur in a sentence. Thai tones are very easy to learn and understand, especially after Thai is monosyllabic, but becomes polysyllabic due to lexical Processes and borrowing.

New words are formed by compounding.

Thai is easy to learn because it is an alphabetic language like English and other Indo-European languages. An alphabet represents a sound. Once all scripts are remembered, then learners can read and write Thai.

Thai consonants are divided into 3 classes; High, Mid, and Low

consonants. Understanding this system helps in understanding Thai tones and enable learners to write Thai correctly.

 

Listening Lesson :) 100 sentences and audios

kid-listening

1.  What time is it now?

ตอนนี้กี่โมงแล้ว

2.  I am sorry but I think I will be late.
ผมขอโทษแต่ผมคิดว่าจะมาสาย
3.  How many days will you stay here?
คุณจะอยู่ที่นี่กี่วัน
4.  I have a headache and also have a fever.
ผมปวดหัวและมีไข้
5.  Do you have any medicine for headache?
คุณมียาสำหรับปวดหัวไหม
6.  What time does the shop open/close?
ร้านเปิด/ปิดกี่โมง
7.  How do I get there from here?
คุณจะไปที่นั่นจากที่นี่ยังไง
8.  How much does the fare cost?
ค่าโดยสารราคาเท่าไหร่
9.  How much is it for ‘one way’? ‘Round trip’?
เที่ยวเดียวเท่าไหร่. ไปกลับเท่าไหร่
10. I bought 2 kilo of mangosteen
ผมซื้อมังคุด 2 กิโล
11. I would like to try this one.
ผมอยากลองอันนี้
12. Do you want to share with me?
คุณอยากแบ่งกับผมไหม
13. What size is this?
นี่ขนาดเท่าไหร่
14. Do you have a bigger size?
คุณมีขนาดใหญ่กว่านี้ไหม
15. Do you have a smaller size?
คุณมีขนาดเล็กกว่านี้ไหม
16. This is perfect!
อันนี้พอดี
17. Is there a swimming pool here?
ที่นี่มีสระว่ายน้ำไหม
18. Can I pay with credit card?
ที่นี่รับบัตรเครดิตไหม
19. Where can I buy a ticket?
ผมจะซื้อตั๋วได้ที่ไหน
20. I don’t want to use plastic bag.
ผมไม่อยากใช้ถุงพลาสติก
21. Was this made in Thailand?
อันนี้ทำในเมืองไทยไหม
22. Can I ask, ‘how old are you’?
ผมถามได้ไหมว่าคุณอายุเท่าไหร่
23. You look younger than that!
คุณดูเด็กกว่านั้น
24. What do you recommend?
คุณแนะนำอะไร
25. Do you have an English menu?
คุณมีเมนูภาษาอังกฤษไหม
26. Can I use the bath room?
ผมใช้ห้องน้ำได้ไหม
27. What language do you speak?
คุณพูดภาษาอะไร
28. She is my girlfriend. / He is my boyfriend.
เธอเป็นแฟนของผม/ เขาเป็นแฟนของฉัน
29. I am so glad to meet you again.
ผมดีใจที่พบคุณอีก
30. Can you repeat that please?
พูดอีกครั้งได้ไหม
31. Where are you going tomorrow?
พรุ่งนี้คุณจะไปไหน
32. How long do I have to wait?
ฉันต้องรอนานเท่าไหร่
33. Is there anything good on TV?
มีอะไรน่าดูในทีวีไหม
34. What kind of movies do you like?
คุณชอบหนังแบบไหน
35. What is your favorite movie?
หนังโปรดของคุณคืออะไร
36. What is your favorite book?
หนังสือโปรดของคุณคืออะไร
37. I am an only child.
ผมเป็นลูกคนเดียว
38. I have an older brother and two younger sisters.
ผมมีพี่ชาย 1 คนและน้องสาว 2 คน
39. We walked all the way there.
ผมเดินตลอดทางไปที่นั่น
40. Today it rained but we did not have an umbrella.
วันนี้ฝนตกแต่ผมไม่มีร่ม
41. The weather back home is cooler than here.
อากาศที่บ้านเย็นกว่าที่นี่
42. Do you have any sunscreen?
คุณมีครีมกันแดดไหม
43. Can I borrow your pen?
ผมขอยืมปากกาของคุณได้ไหม
44. Watch out for ‘pick pockets’ – they will steal your money.
ระวังคนล้วงกระเป๋าพวกเขาจะขโมยเงินคน
45. Thai people love our King.
คนไทยรักในหลวง
46. Are you worried about..?
คุณกังวลเกี่ยวกับ….ไหม
47. Are you a police?
คุณเป็นตำรวจหรือเปล่า
48. Today I went to the temple.
วันนี้ผมไปวัดมา
49. Do you have any allergies?
คุณแพ้อะไรไหม
50. Have you ever tried durian?
คุณเคยลองทุเรียนไหม
51. Happy birthday!
สุขสันต์วันเกิด
52. I have an appointment at 5 pm.
ผมมีนัดตอน 5 โมงเย็น
53. Have a safe trip!
เดินทางปลอดภัยนะ
54. I used to live in Bangkok.
ผมเคยอยู่กรุงเทพฯ
55. I have never eaten fresh chillies.
ผมไม่เคยกินพริกสด
56. The restaurant is next to a post office.
ร้านอาหารอยู่ข้างข้างไปรษณีย์
57.I am so glad to meet you again.
ผมดีใจที่พบคุณอีก
58. How many children do you have?
คุณมีลูกกี่คน
59.William is my younger brother.
วิลเลียมเป็นน้องชายของผม
60.Do you know how to make Papaya Salad?
คุณรู้วิธีทำส้มตำไหม
61.Can I buy a ticket here?
ผมซื้อตั๋วที่นี่ได้ไหม
62. What time did she arrive last night?
เมื่อคืนนี้เธอมาถึงกี่โมง
63. Do you know her name?
คุณรู้จักชื่อของเธอไหม
64.Do you know her?
คุณรู้จักเธอไหม
65. Don’t drive too fast.
อย่าขับรถเร็วเกินไป
66.This shirt is too big for me.
เสื้อตัวนี้ใหญ่เกินไปสำหรับผม
67. I am coming to Thailand in 6 months.
ผมกำลังมาเมืองไทยอีก 6 เดือน
68. I am not feeling well today.
วันนี้ผมรู้สึกไม่ค่อยสบาย
69. I am happy to stay here tonight.
ผมมีความสุขที่จะพักที่นี่คืนนี้
70. Thank you for helping me.
ขอบคุณที่ช่วยผม
71. She allergic to seafood.
เขาแพ้อาหารทะเล
72. I don’t want to eat too much sweets.
ผมไม่อยากกินของหวานมากเกินไป
73.Do you know Conrad hotel?
คุณรู้จักโรงแรมคอนราดไหม
74. Italian food is more delicious than Korean food.
อาหารอิตาเลียนอร่อยกว่าอาหารเกาหลี
75. I think this one is too spicy for my daughter.
ฉันคิดว่าอันนี้เผ็ดเกินไปสำหรับลูกสาวของฉัน
76. I have to take medicine every day.
ผมต้องกินยาทุกวัน
77. Peter is cooking dinner for us.
ปีเตอร์กำลังทำอาหารเย็นให้พวกเรา
78. May I have water without ice?
ขอน้ำไม่ใส่น้ำแข็งหน่อย
79. I hope I will get a new job this month.
ผมหวังว่าผมจะได้งานใหม่เดือนนี้
80. Don’t worry! Every will be better.
ไม่ต้องเป็นห่วง ทุกอย่างจะดีขึ้น
81. May I have “Tom yam gung” not too spicy?
ขอต้มยำกุ้งไม่เผ็ดเกินไปนะ
82. I want to go to Chiangmai for 2 days.
ผมอยากไปเชียงใหม่ 2 วัน
83. See you at the airport.
เจอกันที่สนามบินนะ
84. How old is your son?
ลูกชายของคุณอายุเท่าไหร่
85. How is the weather in Pattaya?
อากาศที่พัทยาเป็นยังไงบ้าง
86. I like Indian food the most.
ผมชอบอาหารอินเดียที่สุด
87. I can speak and read Thai language but not very fluent.
ผมพูดและอ่านภาษาไทยได้แต่ยังไม่ค่อยเก่ง
88. I will go to Bangkok next weekend.
ผมจะไปกรุงเทพเสาร์-อาทิตย์หน้า
89. Where is the nearest bank?
ธนาคารที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน
90. I am going to go shopping with my family.
ผมกำลังจะไปซื้อของกับครอบครัว
91.  May I go with you?
ผมขอไปกับคุณได้ไหม
92.  I will go to see you in Kho Samui.
ผมจะไปหาคุณที่เกาะสมุย
93. My parents do not like spicy foods.
พ่อแม่ของผมไม่ชอบอาหารเผ็ด
94. Tomorrow morning  I have to take my son to his school
พรุ่งนี้เช้าผมต้องพาลูกไปโรงเรียน
95. I am cooking for my wife.
ผมกำลังทำอาหารให้ภรรยา
96. I don’t think so!
ผมไม่เห็นด้วย/ ผมไม่คิดอย่างนั้น
97. I will tell her later.
ผมจะบอกเธอทีหลัง
98. I don’t want to waste my time.
ผมไม่อยากเสียเวลา
99. Wish you were here!
ผมอยากให้คุณอยู่ที่นี่ด้วย
100. I am thinking about the next trip to Thailand.
ผมกำลังคิดเกี่ยวกับการเดินทางไปเมืองไทยครั้งหน้า

Thai Classifier #1

In the Thai language, It’s important to use the correct classifier when counting. Each noun has a specific classifier word which should be used in a sentence when you’re referring to a determinate number of items.
Pattern : noun + number + a classifier of the noun
.
For example : Today, I eat rice with 3 fishes.
วันนี้ฉันกินข้าวกับปลา 3 ตัว
wan née chăn gin kâao gàp bplaa săam dtua
วันนี้ / wan née / today
ฉัน / chăn / I
กินข้าว / gin kâao/ eat (Although this is literally “to eat rice” it’s used as a general term for referring to eating meals.)
กับ / gàp / with ; together with
ปลา 3 ตัว / bplaa săam dtua / 3 fishs
.
===ตัว tua = a specific classifier for ANIMALS===
noun + number + classifier
ปลา + 3 + ตัว = 3 fishes

 

24131341_1728068753894368_998631500805403249_n

I like this one!

fpgi-article-2

 

อันนี้ภาษาไทยเรียกว่าอะไร?

an níi paa-săa thai rîak wâa a-rai?

= What do you call “this one” in Thai?

“rîak เรียก = to call”

An อัน is a common unit in Thai  = ….one (noun/unit) in English –  refer to noun / an object only

See —> How to use !

the big one = อันใหญ่ an yài

Which one ? = อันไหน an năi

that one = อันนั้น an nán

the red one = อันสีแดง an sĕe daeng

another one = อันอื่น an èun  

( switch to the other side)

sentences

How do you say….?

  1. I like this one = ……………….
  2. That one is expensive.=………………….
  3. The blue one is mine. =………………….

Key

  1. ฉันชอบอันนี้ chăn chôp an-née
  2. อันนั้นแพง an-nán paeng
  3. อันสีน้ำเงินของฉัน an sĕe náam-ngern kŏng chăn